; SKZW Gdynia - News

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Stycze 2022 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Brak wydarze.

Statystyki

Kapita?ska Choinka 2020

Kapita?ska Choinka 2020

Szanowni Koledzy I Kole?anki,

 

Serdecznie zapraszamy do ubierania choinki pt: „Ludzie Morza – Miastu” gotowej do przyj?cia Waszych dekoracji ju? od rana we wtorek 22 grudnia przy burcie „Daru Pomorza”.

Tak pi?knie pomys? si? rozwin??. Bo w tak trudnym pandemicznym okresie, genialny pomys? spaceru Skwerem Ko?ciuszki nad morzem dla zdrowotno?ci ale wzbogacony przes?aniem

wspólnego ubierania zielonej choinki dobrymi ?yczeniami, bombkami i innymi ozdobami, które przyniesiemy ze sob?.

 

Drzewko b?dzie do Waszej dyspozycji od wtorku  od godz. 12 w po?udnie do ?wi?t a i w ?wi?ta tak?e.

Do akcji zapraszamy wszystkich „ludzi morza”, w tym oczywi?cie kolegów ze wszystkich Stowarzysze? Morskich, którym nasza choinka b?dzie po drodze zarówno ideowo i fizycznie.

Ok.  godz. 16:30 przyb?dzie Ojciec Edward Pracz i przyniesie op?atki, które mo?na wzi?? do domu. Mo?e uda nam si? zanuci? kol?dy….

 

 

Przesy?amy Wam ?yczenia

Spokojnych, pe?nych ciep?a i nadziei

?wi?t Bo?ego Narodzenia.

Niechaj Gwiazda Betlejemska o?wieca nam drog? nios?c nowin?

Przepe?niona dobr? Nadzieja w Nowym 2021 Roku.

Zdrowie, cierpliwo?? i wytrwa?o?? niechaj b?d? drog? do sukcesu.

Trzymajmy si? razem.

Trzymajmy si? morza.

 

 

Sekretarz Stowarzyszenia,

Anna Wypych-Namiotko

 

 

50 Rocznica Grudnia '70

50 Rocznica Grudnia '70

Z okazji 50 Rocznicy Wydarze? Grudnia 1970 roku Kapitan ?.w. Piotr Trzebuchowski napisa? okoliczno?ciowy wiersz - "Grudzie? siedemdziesi?ty".

Zapraszamy do lektury...

 

WIERSZ

 

 

Kronika Stowarzyszenia 2017-2022

Kronika Stowarzyszenia 2017-2022

Kronika Stowarzyszenia obejmuj?ca lata 2017 - 2022 jest w trakcie opracowywania. Wersja robocza kroniki jest dost?pna do wgl?du na serwerze <LINK TUTAJ>.

Kilka rozdzia?ów wymaga uzupe?nie? - te b?d? sukcesywnie niwelowane z biegiem czasu (do IX.2022 w??cznie) oraz po doko?czeniu kwerendy archiwaliów, protoko?ów etc.

 

KRONIKA 2017-2022

 

Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycz?ce zarysu, zawarto?ci, szaty graficznej prosz? kierowa? poczt? elektroniczn? na adres admin@kapitanowie.org

kpt. ?.w. Sebastian D. Boryczka

 

 

Zmiana cz?stotliwo?ci spotka? Kapitanw

Zmiana cz?stotliwo?ci spotka? Kapitanw

Rada SK?W na spotkaniu w dniu 17 wrze?nia br. przyj??a decyzj? dotycz?c? cz?stotliwo?ci spotka? Kapitanów wychodz?c naprzeciw pandemii.

Dla zredukowania ryzyka zara?enia wirusem i pozostaj?c w zgodzie z zaleceniami ale dla utrzymania naszych  kontaktów b?dziemy spotkania organizowa? jeden raz w miesi?cu !

90 rocznica podniesienia bandery na "Darze Pomorza"

90 rocznica podniesienia bandery na "Darze Pomorza"
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego Pan dr Robert Dom?a? oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjació? Daru Pomorza Pan kpt ?w Stefan Krella, maj? zaszczyt zaprosi? na uroczyste po?wi?cenie i podniesienie bandery na "Statku Muzeum Dar Pomorza" w Gdyni.
Uroczysto?? odb?dzie si? 13 lipca o godzinie 1000 na pok?adzie "Statku Muzeum Dar Pomorza" w Gdyni w XC rocznic? podniesienia polskiej bandery na Darze Pomorza. Zapraszamy w mundurach. (wej?cie na zaproszenie)

Zbudowany w 1909 roku, w hamburskiej stoczni Blohm & Voss ?aglowiec, pod nazw? Prinzess Eitel Friedrich wszed? do s?u?by morskiej jako niemiecki statek szkoleniowy 6 kwietnia 1910 roku, wychodz?c w dziewiczy rejs do Christiansand i Antwerpii.

 

W 1919 roku przekazano go Francuzom w ramach reparacji wojennych. W polskie r?ce ?aglowiec trafi? w 1929. Zakupiono go dla Szko?y Morskiej w Gdyni za kwot? 7000 funtów szterlingów (oko?o 8 procent ówczesnej warto?ci) i nazwano „Pomorze".

Pierwsi polscy marynarze przybyli w grudniu 1929 roku. Na prze?omie 1929 i 1930 roku „Pomorze" przeholowano do du?skiej stoczni w Nakskov, gdzie przeszed? remont generalny, podczas którego m.in. wstawiono silnik spalinowy.

Dla podkre?lenia ofiarno?ci „Pomorzan" ?aglowiec otrzyma? now? nazw? - „Dar Pomorza".

 

 

 

 

Nast?pca szkolnego barku „Lwów" przyby? na gdy?sk? red? 19 czerwca 1930 roku. Kilka dni pó?niej podniesiono na „Darze Pomorza" polsk? bander?, sam statek za? po?wiecono. „Ojcem chrzestnym" zosta? Eugeniusz Kwiatkowski, piastuj?cy wówczas funkcj? ministra przemys?u i handlu.

„Matk? chrzestn?" zosta?a Maria Janta-Po?czy?ska, ma??onka dra Leona Janty-Po?czy?skiego, ówczesnego ministra rolnictwa, a jednocze?nie prezesa Wojewódzkiego Komitetu Floty Narodowej na Pomorzu. Msz? ?wi?t? celebrowa? biskup ds. morskich Stanis?aw W. Okoniewski.

Przy okazji po?wi?cenia statku przekazano za?odze cenne dary: dwa komplety posrebrzanych sztu?ców oraz okoliczno?ciow? bander? z god?em Pomorza - Gryfem Pomorskim.

 

Nied?ugo potem, 26 lipca 1930 roku „Dar Pomorza" wyruszy? w pierwsz? 2-miesi?czn? podró? szkoln? po wodach europejskich, pe?ni?c przez kolejne lata rol? Ambasadora Polski na morzach ca?ego ?wiata.
Pod polska bander? op?yn?? kul? ziemsk?, podczas 105 podró?y wyszkoli?o si? na nim blisko 14 tysi?cy marynarzy. Statek przeby? w tym czasie ponad pó? miliona mil morskich. Dwukrotnie si?ga? po trofea w The Tall Ships' Races.

Zosta? odznaczony Krzy?em Komandorskim z Gwiazd? Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 roku obchodzili?my 100-lecie wodowania legendarnego ?aglowca.

„Dar Pomorza" s?u?y? polskiemu szkolnictwo morskiemu do lat 80. We wrze?niu 1981 roku pop?yn?? w ostatni rejs szkolny do fi?skiego portu Kotka. 4 lipca nast?pnego roku jego zadania przej?? nowo zbudowany „Dar M?odzie?y".

Wycofany ze s?u?by czynnej ?aglowiec od 1983 roku jest oddzia?em Centralnego Muzeum Morskiego i s?u?y polskiemu spo?ecze?stwu jako statek-muzeum. Dzi? Bia?a Fregata, jako kolebka polskich kapitanów i nawigatorów, pozostaje trwa?ym elementem morskiej historii Polski.

Pe?ni?c funkcj? symbolicznego ratusza miasta, jest „Dar Pomorza" ozdob? gdy?skiego portu i dum? Polaków. Na swoje go?cinne pok?ady przyci?ga rocznie ponad 100 tysi?cy zwiedzaj?cych.


[?ród?o: Centralne Muzeum Morskie]

 

Kpt. Adam Weintrit Rektorem UM w Gdyni

Kpt. Adam Weintrit Rektorem UM w Gdyni

Niezmiernie nam mi?o zakomunikowa?, i? kpt. ?w Adam Weintrit zosta? wybrany 21 maja 2020 roku Rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na kadencj? 2020-2024. 

?yczymy sukcesów oraz wytrwa?o?ci w realizacji ambitnego planu nakre?lonego przed wyborami. Szczególnie za? w ugruntowywaniu pozycji Uczelni w Gdyni jako czo?owego mi?dzynarodowego o?rodka akademickiego w zakresie kszta?cenia i bada? naukowych na potrzeby gospodarki morskiej w wymiarze krajowym, regionalnym, europejskim i globalnym.

 

Kpt. ?w Adam Weintrit wygra? wybory ju? w pierwszej turze, uzyskuj?c 29 g?osów elektorskich (na 44 wa?nie oddanee). Gratulacje!

 

 

 

Program wyborczy Nowego Rektora <tutaj>


Wi?cej o wyborach rektora <tutaj>

 

 

 

Wielkanoc 2020

Wielkanoc 2020

 

 

 

 

Zawieszenie tymczasowe Spotka? SK?W

Zawieszenie tymczasowe Spotka? SK?W

 

 

 

W zwi?zku z koronawirusem zawieszamy spotkania SK?W do odwo?ania.

 

 

Rada SK?W

Stowarzyszeniowy znaczek w nowej wersji

Stowarzyszeniowy znaczek w nowej wersji

Zbli?aj?ca si? rocznica (okr?g?a - setna) szkolnictwa morskiego obfituje równie? w propozycje od?wie?enia graficznego znanych nam znaków.

Kolega Wysocki przedstawi? poni?ej próbki swych prac ze znakiem Stowarzyszenia. Zostan? one zapewne wykorzystane w materia?ach rocznicowych.

 

 

................ 

 

 

100 Rocznica za?lubin Polski z morzem

100 Rocznica za?lubin Polski z morzem

Obchody 100 rocznicy Za?lubin Polski z morzem rozpoczynaj? sie ju? 10 lutego br. o 0930 w Pucku, uroczystym przyjazdem historycznego poci?gu z Gda?ska.

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Miasta Puck.

 

 

 

 

Mamy równie? ogromn? przyjemno?? zaprosi? w imieniu: Towarzystwa Upi?kszania Miasta Pucka, Polskiego Towarzystwa Nautologicznego oraz O?rodka Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Puck 

na okoliczno?ciow? konferencj? z okazji 100 rocznicy Za?lubin Polski z morzem.

Konferencja odb?dzie si? 8 lutego 2020 roku o godz. 1000 w sali Mario Centrum Kulturalno-Duszpasterskiego w Pucku przy Judyckiego 8.

 

 

 

 


Wygenerowano w sekund: 0.00
16,638,187 unikalne wizyty